تاریخ تمدن(دوره ی دو جلدی)

850,000 ریال

کتاب «تاريخ تمدن» نوشته هنری لوکاس که توسط عبدالحسين آذرنگ به فارسی برگردانده شده است، سالها متن درسی و کمک درسی تاريخ تمدن و تاريخ در شماری از دانشگاه‌های جهان بود، به لحاظ چند ويژگی ممتاز آن از سوی استادان به دانشجويان توصيه مي شد: اختصار نسبی کتاب، نظام بندی و ترتیب چيره دستانه مباحث، برقرار کردن پيوند ميان بحث‌های تمدنی و فرهنگی با عامل‌های مؤثر اجتماعی، سياسی، اقتصادی، تاريخی و…کتاب تاريخ تمدن در پنجاه و سه فصل تدوين شده که شامل نقشه‌ها و تصاوير بسيار زيبا از دوران زندگی بشر است. اين کتاب از پيدايش انسان تا آخرين پيشرفت‌های سده اخير را مورد مطالعه دقيق قرار داده است.

در انبار موجود نمی باشد