تاریخ ایران در عصر افشاریه (دوره ی دو جلدی)

8,500,000 ریال

کتاب برگزیده فصل،تابستان 1388

کتاب تاريخ ايران در عصر افشاريه اثر دکتر رضا شعبانی است.

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

در ميان نامدارترين بزرگان جهان، شايد نادرشاه افشار گمنام‌ترين همه آنان باشد. در حالی که اگر هيچ يک از خصوصيات ممتاز و برجسته اين مرد نامی را هم در نظر نياوريم، همان از درجه نظامي‌گری و نبوغ انکارناپذير استراتژيک او، در رديف بزرگ‌ترين بزرگان همه اعصار حيات بشر بايد باشد و با توجه به سنوات معدود حضور او در عرصه فعاليت‌های مختلف جنگی، به‌آسانی نتوان همانندی برای او يافت. ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسويان، که خود مدت کوتاهی زيست و جنگ‌های عظيمی نيز به راه انداخت از ستايشگران نادرشاه است و به حق او را بزرگ‌ترين فاتح آسيايی می داند. غربيان، به صرافت نبوغ فوق‌العاده‌ای که از او در خاطر دارند، کبيرترين کبيرهای تاريخ خويش قلمدادش می کنند و تا چند سال پيش که آماری ارائه دادند، معلوم داشتند که بيش از دويست هزار جلد کتاب متنوع در شرح انواع هنرنمايی های سياسی، نظامی و عمرانی، عقيدتی، حقوقی و حتی عشق‌ورزی های بی حساب‌ و کتاب او تأليف و تصنيف کرده‌اند. و دريغا که در مورد نامدار بس نامور تاريخ ايران، يعنی فرزند خلف ملتی که از درون يک خانواده فروتن و غير مشهور برخاسته و در خلال اندک مدتی آن همه کارهای نتوانستنی انجام داده، و کشور خود را به عالی ترين درجات شهرت و عزت و اعتبار رسانيده است. تعداد مصنفات هم‌وطنان او حتی از بيست جلد نيز درنمی گذرد! کتاب حاضر تلاشی است کوچک در جهت رفع اين کمبود.

در انبار موجود نمی باشد