تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

9,500,000 ریال

کتاب تاريخ انديشه سياسی در اسلام روايتی است تحليلی از سير تحول انديشه سياسی در تمدن اسلامی.

مولف، با اشراف به منابع اصلی تاريخ سياسی اسلام و منابع دست دوم، اثری دانشگاهی و روشمند پديد آورده که در جابجای آن با تحليل‌های تازه و نگاه فردی نويسنده و نتيجه‌گيري‌های بديع او رو‌به‌رو می شويم.
مهم‌ترين ويژگی کتاب اين است که مفاهيم و عقايد انتزاعی و ذهنی را در بافت و موقعيت تاريخی شان قرار داده و حتی الامکان به آن‌ها کيفيتی انضمامي و عينی بخشيده است؛ به گونه‌ای که مطالعه کتاب نه با مجموعه‌ای از عقايد و ادعاهای پراکنده، بلکه با زنجيره‌ای مداوم از واقعيت‌های تاريخی سر‌و‌کار داريم که ما را در فهم دقيق آن مفاهيم انتزاعی ياری می دهند.
مولف کتاب پژوهشگری دانشگاهی است که از بيرون به تحولات سياسی تاريخ اسلام می نگرد و طبعا بجز کنجکاوی های علمی و دلبستگی به رشته دانشگاهی اش، همدلی اعتقادی خاصی با موضوع تحقيق خود ندارد.