ایران در 1839-1840

2,900,000 ریال

کتاب «ايران در 1839 – 1840 م» اثر کنت دوسرسياثر کنت دوسرسی، سفير فوق‌العاده‌ی ‌فرانسه است که در سال 1839 ميلادی مطابق با 1255 هجری قمری، در زمان محمدشاه قاجار برای انجام يک ماموريت سياسی به ايران آمده و خاطرات اين سفر را تحت عنوان «ايران در 1839 – 1840» به رشته‌ی تحرير درآورده است.
ماموريت کنت دوسرسی به ايران، به دنبال جنگ هرات و حمله‌ی ناوگان انگليس به سواحل جنوب ايران، برای جلوگيری از اعمال حاکميت ايران بر اين شهر و اقدامات محمدشاه قاجار به منظور جلب کمک فرانسه در برابر فشارهای انگليس انجام گرفت. کتاب سفارت فوق‌العاده‌ی کنت دوسرسی خاطرات مسافرت در آسيای صغير و ايران و بخش‌هايی از عراق و سوريه‌ی امروزی را که آن زمان در قلمرو عثمانی بودند، بازگو می کند و بخش اصلی آن به اوضاع و احوال ايران اختصاص يافته است.