انگلستان و روسیه در ایران 1919-1922

1,100,000 ریال

جلوه هایی از سلطه آنها و تلاش برای رهایی از آن،از جمله استمداد از جامعه ملل

در کتاب حاضر، سير روابط متلاطم ايران و روسيه از هشتاد سال پيش و دگرگونی های سياسی و اجتماعی حاصل در دو کشور، در اين مدت به اختصار مرور و مفاد عهدنامه، با توجه و تفصيلی که درخور حساسيت و اهميت روابط دو کشور، در گذشته و نيز با نگاه به چشم‌انداز آينده‌ی آن باشد، عرضه شده است. کتاب دارای سه بخش اصلی است. بخش اول با موضوع ايران در ربع اول قرن بيستم – روابط متلاطم و نابرابر آن با روسيه و انگلستان ارائه شده و دارای چهار فصل است. بخش دوم به استمداد ايران از جامعه‌ی ملل برای تخليه‌ی گيلان از نيروهای شوروی می پردازد و بخش سوم موضوع توسل به مذاکرات مستقيم براي پايان دادن به اختلاف ناشی از اشغال نظامی گيلان را مطرح کرده است.