گزیده ای از شعر عربی معاصر

4,500,000 ریال

کتاب حاضر حاوی برگزيده‌ای از اشعار عربی معاصر است که توسط مصطفي بدوی اديب و شاعر مصری فراهم آمده است.آگاهی از جريانهای ادبی و فکر جوامع عربی،با توجه به پيوستگی دينی و معنوی و فرهنگی که با ايرانيان دارند،کاری بجا و سودمند تواند بود و ممکن است اين کتاب تا حدودی به اين مقصود کمک کند. مولف در اين کتاب علاوه بر نگارش مقدمه ای مفصل و سودمند در تجزيه و تحليل تحولات شعر عربی معاصر منتخبی از اشعار شاعران کشورهای مختلف عرب را فراهم آورده است و شرح حال مختصری بر آنها نوشته است.