کتاب چهار خطی

3,900,000 ریال

کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

تاریخ رباعی فارسی ،سرشار از افت و خیز و فراز و فرود است و مرور این تاریخ پر برگ و بار،رنج و لذتی توامان دارد؛رنج سفر در سنگلاخ تجربه های ناشناخته و راه های ناپیموده و لذت مجاورت روح با پاره ای از بهترین آفریده های ذهن بشر که در قالب چهارسطر موجز عرضه شده است.

کتاب چهارخطی ،مجموعه 101 یادداشت کوتاه است که طیف متنوعی از موضوعات را در حوزه ی رباعی فارسی در برمی گیرد و دامنه ای هزارساله را از طلیعه ی تاریخ رباعی دهه ی نود شمسی پوشش می دهد؛ از سیر تحول و پیشینه ی مضامین و روش پردازش موضوعات شعری و نحوه تاثیرپذیری شعرا از یکدیگر و ترجمه ی رباعیات از فارسی به عربی و بالعکس گرفته تا شیوه ها و شگردهای رباعی نویسی و تحول تشبیهات و استعارات و توجه رباعی سرایان به موضوعات تفننی و حاشیه های تاریخی در کنار این ها،تحلیل مقاطعی از تاریخ رباعی فارسی و بررسی موضوعاتی همچون رباعیات سرگردان و سرقات شعری و تبیین وجوه ساختاری رباعی،معرفی شاعران گمنام و سیر تحول واژگان و اصطلاحات و امثال و کنایات نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سعی شده است در این نوشتارها،بررسی سایه روشن تاریخ رباعی با نگاهی تازه صورت گیرد،و نکات و یافته های جدید به گونه ای عرضه شود که هم برای اهل فن جذابیت داشته باشدو هم علاقه مندان شعر فارسی آن ها را خوش دارند.این کتاب،تاریخ رباعی فارسی یا درباره ی رباعی نیست،بلکه اندوخته ای است که از رهگذر بررسی رباعیات کهن و جدید فراهم آمده است و مطالعه آن ها،چشم انداز بهتری از تاریخ دراز دامن و پر مسئله ی رباعی به دست می دهد.