چشم انداز ادبیات تطبیقی غرب

6,500,000 ریال

از دانته تا یوجین اونیل

نويسنده کتاب چشم‌انداز ادبيات تطبيقی غرب تلاش کرده است که در اين کتاب ديدگاه کاملا جديدی از چشم انداز ادبيات غرب ارايه شود. 

جدی ترين رقيب اين کتاب، اثر پل ون تيگم به نام «تاريخ ادبيات اروپا و امريکا از رنسانس تا زمان ما» است.

 با اين همه حتی آن طرح مختصر و حاوی اطلاعات مفيد، هنگام بررسی رشد و بسط نوع‌های ادبی تنها به شباهت‌ها بسنده کرده است،

و در واقع درباره بده و بستان دايمی و رابطه متقابل و عميقا الهام بخش ميان ادبيات ملت‌های مختلف، صحبتي نمی کند.

جريان و حرکت دائمی فرم‌ها و عقيده ها ميان مرزهای ملی و انتشار ارزش‌های فرهنگی در کشورهای همسايه، ارزش شناخت را دارد،

زيرا معرفی ادبيات مدرن بدين نحو، می تواند «يکی بودن» ضروری فرهنگ غرب را نشان دهد و کوته بينی ناشی از تفکر ملی گرايی سياسی يا ادبی در اين کشورها را بی اثر کند. تنظيم فصل‌های مختلف کتاب به نحوی انجام شده که دين هميشگی انسان مدرن به کشمکش‌های متعدد ملی و نژادی اروپا،مورد تاکيد قرار گيرد .از ويژگی های اين کتاب،اشاره به چند ترجمه از ديوان حافظ و خيام دو شاعر نامدار ايرانی و تاثير اين ترجمه ها بر آثار ادبی غربی است.