پروین اعتصامی

75,000 ریال

کتاب «پروين اعتصامی پايه گذار ادبيات نئوکلاسيک ايران» نوشته‌ی مريم مشرف، به شرح احوال پروين اعتصامی بانوی شاعر معاصر می پردازد و سبک زبان شعری او را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کتاب حاضر شامل سه فصل است. در فصل اول مباحثی هم‌چون زمينه‌های ذهنی و محيط خانوادگی، پروين و مجله‌ی بهار: نخستين سروده‌ها، پروين و دربار پهلوی، پروين و مسائل خانوادگی و چند نقد و نظر مطرح شده است. «پروين و مفهوم تجدد» عنوان فصل دوم است که در آن مباحثی چون عصر مشروطه: در جستجوی خرد، پروين و شعر نئوکلاسيک عصر مشروطه و مروری بر قصايد آمده است. در فصل سوم با عنوان «سبک و زبان»، مواردی هم‌چون مناظره و ساختار آن، تمثيل و ساختار آن، زبان تصويری، قالب مسمط در شعر پروين و نيما، ماخذ قصص و تمثيلات پروين و پروين و ادبيات قلندری مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد