پرسه در عرصه کلمات

1,200,000 ریال

کتاب «پرسه در عرصه کلمات» اثر محمدرضا ترکی، پنجاه و پنج مقاله و يادداشت کوتاه و بلند را در حوزه‌ی ادبيات دربردارد.

اين کتاب حاصل برخی جستجوها و سرک کشيدن‌های نويسنده در عرصه گسترده‌ی ادبيات است. اين جستجوها، گاه عمقی و گاه بي‌آنکه به سطح بگرايد، هماهنگ با روح اين روزگار شتاب‌زده است. پاره‌ای از مباحث مطرح شده، بحث‌انگيزند و بخش‌هايی نيز ممکن است روشن به نظر برسند.
نويسنده در نگارش بخش‌های مختلف کتاب کوشيده است از نثر فاضلانه‌ی متداول در مقالات تحقيقی دوری گزيند و در عين رعايت ايجاز به زبانی ساده و روشن برای علاقه‌مندان به ادبيات در همه‌ی سطوح دست يابد.
برخی از عناوين نوشته‌های کتاب حاضر عبارتند از: رباعيات خيامی، گالری وحشت يا…؟؛ شعر زورخانه‌ای؛ عينک؛ در حاشيه غلط ننويسم؛ واژه‌ها و رنگ‌ها؛ فروغ فرخزاد و نقد مدرنيسم؛ عطار و هوگو؛ ادبيات وقف؛ و آشوب گزيده‌های ادبی.