نیما چه می گوید؟

4,500,000 ریال

نقد و بررسی یادداشت های روزانه نیما یوشیج

 یکی از یادگاری‌های ارزشمندی که نیما از خود برجای گذاشته کتابی است تحت عنوان “یادداشت‌های روزانه.”

این کتاب شامل یادداشت‌های گوناگون است که نیما در یک دوره از عمر خود آنها را به روی کاغذ آورده و خود او در این‌باره نوشته است:

“شاید بعد از مرگ من حتی این اوراق هم به دست کسی نیفتد و یا نداند چه اسمی بگذارد به افکار متفرقه من.”

در اين کتاب کوشيده شده که از نظريات نيما يوشيج در حوزه نقد ادبی ارزيابی علمی و دقيق و منصفانه ای به دست داده شود.