نیما چه می گوید؟

165,000 ریال 148,500 ریال

در اين کتاب کوشيده شده که از نظريات نيما يوشيج در حوزه نقد ادبی ارزيابی علمی و دقيق و منصفانه ای به دست داده شود.کتاب “نيما چه می گويد” توسط “حسن گل محمدی” نوشته شده است.