نقد زرین

3,000,000 ریال

در کتاب حاضر مقالات دکتر عبدالحسين زرين‌کوب درباره شعر و شاعران از وجود مختلف زبان و شيوه بيان، روش تحقيق، ساختار و محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر مطالعات انجام شده می توان گفت روش تحقيق زرين کوب درباره شعر، تاريخي، استنادی و علمی و درباره شاعران، توصيفی، استشهادی و علمی است. به نظر می رسد موفقيت وی در مقاله‌های نوشته شده درباره شعر مرهون تسلط بر زبان‌های خارجی و در نتيجه استفاده از منابع جهانی است و بيان نکات و مطالب تازه و نو و در مقاله‌های نوشته شده درباره شاعران مرهون تنوع در ساختار بيان مطلب است.