مولوی و اسرار خاموشی

1,900,000 ریال

کتاب «مولوی و اسرار خاموشی؛ فلسفه، عرفان و بوطيقای خاموشی» اثری از دکتر علی محمدي آسيابادی است که به پژوهش درباره‌ی خاموشی از نظر مولوی و نيز در شعر او، می پردازد. اين نوشته نيز برگی است بر برگ‌های ديگر آثاری که درباره‌ی او نگاشته شده و گام ديگری است برای شناخت مولوی و آفاق فکر و انديشه او.
در مقدمه‌ی اثر مي‌خوانيم:

«برای فهم دقيق‌تر و عميق‌تر موضوع، لازم بود درباره نفس‌شناسی عموما و نفس‌شناسی صوفيانه خصوصا تحقيق شود و اين تحقيق در راستای تبيين موضوع خاموشی باشد. آثار مولوی پيش از آن که نظريه‌ای منسجم را در برابر ما قرار دهد، انبوهی از آگاهی را که در ساختاری دايره‌المعارف‌گونه ارايه شده است، عرضه می کند. اما ساختار آن به نحوی نيست که بتوان در آن مقدمه و موخره‌ای يافت. همين موضوع ايجاب می کند که برای تبيين ديدگاه‌های مولوی به ناچار به سراغ کسانی بروی که آفاق فکری آن‌ها تا اندازه‌ای به مولوی نزديک است. به همين سبب در اين نوشته، نظريه‌هايی معرفي شده است که گرچه متعلق به قرن حاضر است، اما موضع وجودشناختی يا معرفت شناختی آن‌ها با موضوع مولوی تشابهات قابل توجهی داشته است.»

در انبار موجود نمی باشد