مالک ملک سخن

1,650,000 ریال

شرح قصاید خاقانی

 

 کتاب«مالک ملک سخن» در اين کتاب، هشت قصيده از سروده‌های خاقانی را با توجه به تنوع موضوع آن‌ها انتخاب شده و

از مطلع تا مقطع هر قصيده، حتی بدون حذف بيتی از آن، اگرچه سهل و آسان نيز می نموده است، با توضيح مفردات به شرح آن‌ها پرداخته است.

در انبار موجود نمی باشد