فرهنگ لغات مخفف

1,600,000 ریال

 

کتاب «فرهنگ لغات مخفف» نتيجه‌ی کوشش پانزده‌ساله‌ی دکتر وفايی است.

که در بخشی از متن کتاب می خوانيم:

نگارش فرهنگ معانی واژگان فراوان صورت پذيرفته است، ولی نگارش فرهنگ واژگان از ديدگاه زبانی کمتر انجام‌شده است.

با عنايت به تحول واژگان در حوزه‌های معانی و ساختی، نگارش و تحليل فرهنگ‌هايی از اين حيث ضروری به نظر می رسد.

اين فرهنگ کوششی است در اين زمينه که با جمع‌آوری واژگان مخفف متون نظم و نثر فارسی، قواعد تخفيف به دست داده است.

اگر به کتاب‌های دستور زبان فارسی دقت شود، مشخص می شود که بسياری به اين موضوع نپرداخته‌اند و آنان که به اين بحث عنايت داشته‌اند، به اشاره و تکرار نمونه‌ای از آن گذشته‌اند و تا آنجا که مطالعه افتاده است، هرگز در اين زمينه فرهنگ مستقلی نوشته‌نشده و به قواعد آن نيز پرداخته نشده است.

در انبار موجود نمی باشد