فاطمه سیاح و نقد ادبی

2,500,000 ریال

کتاب «فاطمه سياح و نقد ادبی» نوشته ايرج پارسی نژاد به آرا و نظريات فاطمه سياح در ادبيات و هنر، که گاه تحت تاثير معيارهای رياليسم سوسياليستی بوده، می پردازد. اين کتاب تحليلی انتقادی ارائه می کند. فاطمه سياح نخستين استاد ايرانی است که با آگاهی از نظريات نقد ادبی جديد جهان، نسل جوان ايران را با مبانی و معيارهای نقد علمی آشنا کرد. گفتارهای او در نقد و سنجش ادبيات با تسلط و آگاهی بر زبان و ادبيات روسی و فرانسوی و انگليسی و آلمانی و ايتاليايی دارای آنچنان ارزش و اعتباري است که می تواند فصل مهمی از تاريخ نقد ادبی ايران را به خود اختصاص دهد. او بود که نخستين بار در راي و نظر شرق‌شناسان اروپايی درباره‌ی ادبيات ايران ترديد کرد و در ارزيابی اسناد و مدارک ايشان تحليل‌های انتقادی به دست داد.