غزل‌های سعدی

8,500,000 ریال

 

غزل‌های سعدی دارای سه بخش است:

بخش اول با گفتاری کوتاه آغاز می‌شود با عنوان:

دربارۀ غزل سعدی و لطف سخن او در این زمینه با خوانندگان بجای سروکار داشتن با سخنان ستایش‌آمیز متداول،با نقد و تحلیل غزل سعدی آشنایی حاصل کنند و 

موجب حسن تاثیر سخن او را دریابند.

سپس متن مصحح غزلیات قرار گرفته است.تصحیح متن با استفاده از هفده متن نسخۀ کهن و بهره‌وری از چاپهای معتبر و برخی شرحها و احیانا ترجمه‌های غزلها

به زبانهای دیگر انجام پذیرفته است و در همۀ موارد دقت لازم رعایت شده است.

بخش دوم توضیحات مربوط به متن را دربرمی‌گیرد بترتیب شمارۀ غزلها و ابیات.

توضیحات مربوط است به کلمات ،ترکیبات،اصطلاحات،اشارات به آیات قرآنی و احادیث و نکات تاریخی و آنچه محتاج توضیح می‌نموده است.

در این‌جا سادگی و اختصار رعایت شده زیرا غزلیات سعدی مانند بوستان و گلستان صورت کتاب درسی اختصار رعایت شده زیرا غزلیات سعدی مانند بوستان و گلستان 

صورت کتاب درسی نداشته است و ندارد که مقتضی تفصیل باشد.

اما هرجا آیات شریفۀ قرآن،احادیث،امثال و حکم و شعر و نکته‌ای به زبان عربی یا جز آن نقل شده ترجمۀ فارسی آنها نیز برای آسانی کار خوانندگان مذکور است.

بخش سوم،شرح نسخه بدلهاست،بترتیب شمارۀ غزلها و ابیات آنها .