عبدالحسین زرین کوب و نقد ادبی

3,900,000 ریال

کتاب «زرين‌کوب و نقد ادبی» اثر ايرج پارسی نژاد، به مطالعه‌ی دقيق آثار پراکنده‌ی استاد زرين‌کوب در نقد ادبی پرداخته و در تحليلی انتقادی قوت‌ها و ضعف‌های آثار دکتر زرين‌کوب را بازنموده و سهم بزرگ او را در تاريخ نقد ادبی جديد ايران نشان داده است.
عبدالحسين زرين‌کوب اديب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جديد ايران اعتبار و آبرو بخشيده است. هر چند که زرين‌کوب در حوزه‌های متنوع ادبيات فارسی، تاريخ قديم و جديد ايران، تصوف و عرفان، تاريخ اديان و موضوعات پراکنده‌ی ديگر کتاب‌ها و رساله‌ها و مقاله‌های بسيار نوشته، اما دلبستگی او بيشتر به نقد ادبی بوده که از روزگار جوانی نخستين اثر خود را به آن اختصاص داده است.