صد شعر از این صد سال

9,500,000 ریال

کتاب «صد شعر از اين صد سال» با گزينش و مقدمه‌ای از محمدافشين وفايی تدوين شده است.

اين اثر برگزيده‌ی شعر قرن بيستم ايران است که صد شعر نو، صد غزل و صد شعر سنتی را دربرمی‌گيرد.

انگيزه اصلی گردآوری کتاب حاضر، يکصد سالگی شعر مشهور دهخدا «ياد آر ز شمع مرده ياد آر» است.

از يک چشم‌انداز، دهخدا با همين مسمط حزن انگيز، پيشاهنگ جريان جديدی در شعر معاصر پارسی است. در اين مجموعه کوشيده شده يک‌صد شعر نو ماندگار پارسی قرن بيستم، يک‌صد غزل و نيز يک‌صد شعر در قالب‌های ديگر سنتی جز غزل از قبيل قصيده، قطعه، مثنوی و… که در حافظه خوانندگان ايرانی در طول اين مدت نفوذ کرده است، جمع‌آوری شود. گردآورنده‌ی اين مجموعه، حافظه‌يی مردم را بهترين داور شعر می داند، از اين رو در گزينش حاضر از حافظه‌ها مدد بسيار گرفته است. حاصل کار، شعرهايی است که هر کس در لحظاتی می تواند با خويش زمزمه کند و از آن‌ها لذت ببرد.

در انبار موجود نمی باشد