صد سال عشق مجازی

4,500,000 ریال

کتاب حاضر در یازده فصل نوشته شده است که در هریک از آن‌ها بخشی از مسائل مربوط به مکتب وقوع و طرز واسوخت در قرن دهم طرح شده است.
مقدمه، قرن دهم از چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی، به‌سوی طرز تازه، زیبایی‌شناسی و تبارشناسی وقوع، عشق بشری، جوهرۀ غزل وقوعی، بازیگران عشق وقوعی، ضیافت عشق در بزم‌های مهرورزی، واسوخت و بیزاری از معشوق، شکل شعر در مکتب وقوع، خوانش انتقادی مکتب وقوع، گزیدۀ هزار بیت وقوعی و گزیدۀ شعر واسوخت و کتابنامه بخش‌های این مجموعه را تشکیل می‌دهد.