شکفتن‌ها و رستن‌ها

5,500,000 ریال

كتاب شكفتن ها و رستن ها؛ منتخب شعر معاصر ايران  مجموعه ای که به وسيله زنده ياد فريدون مشيری از اشعار شاعران سال 1300 تا 1377 هجری خورشيدی گردآوری شده است.