شعر فنی و فن شعر

2,500,000 ریال

کتاب «شعر فنی و فن شعر» اثر دکتر عباسعلی وفايی، به بررسی شعرهای فنی يا قصيده‌های مصنوع می پردازد.

نويسنده با گزينش و تصحيح ده نمونه‌ی برتر از شعرهای فنی و آوردن تعليقات بر اصطلاحات آن‌ها، تحليل خود در اين‌باره را به مخاطبان ارائه می کند.
در مقدمه‌ی کتاب آمده است: «ادبيات فارسی سرشار از اقسام و انواع گونه‌های شعری است. يکی از اين انواع، شعرهای فنی يا قصيده‌های مصنوع است، اشعاری که عرصه‌ی قدرت‌نمايی و ظهور خلاقيت و ابتکار شاعر است و کمتر شاعری را مجال ورود بدان است. در اين اشعار شاعر بر آن است که دانش بيانی و بديعی و عروض و قافيه‌ای خود را در قالب قصيده‌ای که مصنوع خوانده می شود، درج نمايد و خود را برتر از اسلاف قرار دهد. ارزش هنری اين اشعار بيش از ارزش مفهومی و تخيلی آن‌هاست. اغلب صناعات شعری و تمامی مباحث مربوط به عروض و قافيه در اين قصايد جمع آمده است.