شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه

7,500,000 ریال

کتاب کَليله و دِمنه با مقدمه،تصحيح و تعليقات«بهروز ايمانی» است که از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی ميانه ترجمه شد. کليله و دمنه کتابی پندآميز است که در آن حکايت‌های گوناگون (بيشتر از زبان حيوانات) نقل شده‌است. نام آن از نام دو شغال با نام‌های کليله و دمنه گرفته شده‌است. بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان اين دو شغال دارد. اصل داستان‌های آن در هند و در حدود سال‌های 100 تا 500 پيش از ميلاد به‌وقوع می پيوندند.م کليله و دمنه در واقع تأليفی است مبتنی بر چند اثر هندی که مهم‌ترين آنها پنجه تنتره به معی پنج فصل و به زبان سانسکريت است که توسط فيلسوف بيدبا و بدستور پادشاه هندی دبشليم نوشته شده است. در روايات سنتي برزويه «مهتر اطبّای پارس» در زمان خسرو انوشيروان را مؤلف اين اثر می دانند. نام پهلوی اثر کليلگ و دمنگ بود. صورت پهلوی اين اثر هم‌اکنون در دست نيست و در طول ساليان از بين رفته است؛ اما ترجمه‌ای از آن به زبان سريانی امروز در دست است. اين ترجمه نزديک‌ترين ترجمه از لحاظ زمانی به تأليف برزويه‌ است. مجتبی مينوی دربارۀ اين کتاب می گويد:« کتاب کليله و دمنه از جمله آن مجموعه‌های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قديم گرد آوردند و «به هرگونه زبان» نوشتند و از براي فرزندان خويش به ميراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی می داشتند، می خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می آموختند.» کليله و دمنه، ترجمه و انشای نصرالله منشی (سده 6 ق) از متون فاخر ادب پارسی است که همواره مورد توجه ادبا، فضلا، محققان و دانشجويان بوده است. تقريبا صد سال پس از ترجمه آن، چند شرح بر آن نوشته شده که دو شرح مهم آن در کتاب حاضر با تعليقات مفصلی آمده است.

در انبار موجود نمی باشد