سنت و تجدد

9,500,000 ریال

کتاب«سنت و تجدد»  پژوهشی در نوآوری و سنت عرب عنوان کتابی به قلم آدونيس شاعر سوری و مشهور جهان است.

که با برگردان و مقدمه مبسوط دکتر “حبيب‌الله عباسی” منتشر شده است. در وصف اين کتاب گفته‌اند: «برترين اثر تحقيقی آدونيس، يکی از شاهکارهای پژوهشی جهان اسلام به شمار می رود که از بدو انتشار تاکنون موجب شگفتی همگان شده و مناقشات بسياری برانگيخته است.» در مورد جريان‌سازی اين کتاب در ايران برخی بر اين نظرند که کتاب «سنت و نوآوری در شعر معاصر ايران» قيصر امين‌پور از اين اثر الگو گرفته است. آدونيس در اين کتاب می گويد تجدد خاص عصر نهضت يا عصر مشروطه در ايران نيست بلکه درهمه ادوار تاريخ بوده است. فرهنگ عربی و ايرانی (که تفاوت چندانی با هم ندارد) هميشه در حال تجدد بوده است و ديالکتيک سنت و تجدد در ادوار مختلف جاری و ساری بوده.آدونيس براساس تئوری خود می گويد:« ابتدا پديده‌ای در حوزه دين اتفاق می افتد. بعد در حوزه سياست خودش را نشان می دهد. بعد از اين دو (که اغلب حوزه دين و سياست از قديم‌الايام هم در ايران و هم در جهان عرب توأمان بودند) درنهايت در ادبيات که اجتماع را آينگی می کند، متبلور می شود. در اين کتاب همين دقيقه را تبيين کرده است.