سبک شناسی

700,000 ریال 630,000 ریال

کتاب سبک شناسی به قلم محمود فتوحی و حاوی مبانی نظری و روش‌های سبک شناسی از سوی انتشارات سخن در سال 1391  منتشر شد. دکتر فتوحی در این کتاب به مبانی نظری و طرح روش‌های سبک شناسی و  بومی کردن نظریات منتقدان و زبان شناسان غربی پرداخته‌است و به نوعی آرای آنها را با تجربیات ایرانی در این زمینه تطبیق داده‌است.

چهارده فصل کتاب در دو بخش سامان یافته‌است: سبک‌شناسی نظری و سبک‌شناسی عملی. پنج فصل نخست به بحث‌های نظری پیرامون زبان و چیستی سبک، ماهیت سبک ادبی و مسائل آن، ماهیت دانش سبک‌شناسی، نسبت سبک‌شناسی با دانش‌های ادبی و زبانی و رویکردهای سبک‌شناسی، اختصاص یافته‌است. نه فصل بخش دوم، با این هدف طراحی شده که شیوة بررسی عملی و تحلیل عینی سیک را در پنج لایة معرفی شده، نشان دهد. از فصل هشتم بحث‌ها کاربردی‌تر می‌شود. در پیشانی هر فصل اشاره‌ای کوتاه به قصد ورود خواننده، به بحث آورده‌ایم و در پایان هر فصل نیز فشردة بحث‌ها بازگو شده‌است. در پایان کتاب دو فصل فصل «سبک‌شناسی طنز» و «سبک زنانه» در واقع طرحی است برای کاربست روش لایه‌ای در دو قلمرو بافت و ایدئولوژی. طنز بر بافت متکی است و سبک زنانه بر لایة ایدئولوژیک.