سبک و زبان در نقد ادبی

3,500,000 ریال

کتاب سبک و زبان در نقد ادبی نوشته ی راجر فاولر است این کتاب را دکتر مریم مشرف ترجمه شده است.

کتاب «سبک و زبان در نقد ادبی» شامل ۱۲ فصل است و فصل اول که طرح مسأله نام دارد با این جمله آغاز می‌شود:

تعدادی از بهترین آثار نقد ادبی قرن بیستم بر موضوع زبان تمرکز دارد. کتاب به  این آثار پرداخته و به نقد عملی ریچاردز هم پرداخته است. اما چرا زبان در نقد ادبی مهم است؟ زبان ابزار داستان‌نویسی است و هر اتفاق در داستان، از طریق زبان به وقوع می‌پیوندد. فصل‌های دوم و سوم کتاب درباره‌ فرآیندهای بنیادین معناشناسی و دلالت‌های ضمنی روانشناختی آن‌ها است.