ساخت اضافه در زبان های ایرانی

1,500,000 ریال

کتاب«ساخت اضافه در زبان‌های ايرانی» نوشته‌ی غلامحسين کريمی دوستان و راضيه باقری، اثری است که در آن تلاش می شود توصيف و مطالعه‌يی از ساخت اضافه در چارچوب نظريه‌ی کمينه‌گرا ارائه شود تا نگاهی يکسان به اين پديده‌ ی زبانی صورت گرفته باشد.

اين موضوع نياز به کاوش و بررسی از جنبه‌های مختلف زبان‌شناختی دارد.

کتاب حاضر، شامل پنج فصل است. ساخت اضافه و ديدگاه‌های پيرامون آن موضوعی است که در فصل اول به آن پرداخته می شود. فصل دوم دربرگيرنده‌ی مباحث نظری اين حوزه است. تصوير ساخت اضافه در زبان‌های ايرانی موضوعی است که در فصل سوم ارائه شده. تجزيه و تحليل ساخت اضافه و نتيجه‌گيری دو فصل پايانی کتاب را تشکيل می دهند. در اين کتاب ساخت اضافه در گويش فارسی معيار و شش گويش ايرانی از غرب، شرق، شمال و مرکز ايران معرفی و بررسی می شود. تجلی يا عدم تجلی حرف تعريف، محل قرار گرفتن آن و صورت آوايی آن، صورت آوايی و جايگاه نشانه‌ی جمع و صفت اشاره و ترتيب اسامی و صفات بر گوناگونی و تنوع ساخت اضافه می افزايد و ضرورت توجه و بررسی علمی آن را آشکار می کند.