زین دایره مینا

4,500,000 ریال

دایرة مینا» به عنوان آسمان مینارنگ و در نهایت روزگار رنگارنگ تشبیه شده است. جهان در نوع خود واقعا، مینایی و رنگارنگ است. زیرا این آسمان، شامل چیزها و دیدنی‌های زیادی است. از پکن و کلکته و بانکوک تا ونیز و لندن و… . در زیر این گنبد مینایی سخن‌های زیادی گفته شده است. نگارنده در کتاب حاضر به گشت و گذارهای علمی و فرهنگی در شهرهای مختلف پرداخته و نظرات زیادی را دربارة «دایرة مینایی رنگ» جمع‌آوری کرده است. کتاب از 5 بخش تشکیل شده است که عنوان‌های آن عبارت‌اند از: دغدغه‌های خاوری؛ دغدغه‌های باختری؛ خوشه‌های خرمن خیال؛ رازهای خودی؛ اقلیم‌های دیگر.