زیر این نخل بلند

4,500,000 ریال

زیر این نخل بلند

جستارهایی در تاثیر شاهنامه بر پهنه ادب فارسی

کتاب زیر این نخل بلند ؛جستارهایی در تاثیر شاهنامه بر پهنه ادب فارسی نوشته ی دکتر محمدجعفر یاحقی است.