زبان های ایرانی

1,500,000 ریال

نويسنده در کتاب «زبان‌های ايرانی»، خانواده‌ی زبان‌های ايرانی و موضوعات مربوط به زبان‌شناسی را به صورت طبقه‌بندی شده به مخاطبان غير متخصص معرفی می کند. يوسيف ارانسکی، از برجسته‌ترين محققان زبان‌شناسی زبان‌های ايرانی در روسيه، پس از جمع‌آوری داده‌های اساسی مربوط به زبان‌های ايرانی قديم و جديد، شرح مختصری از خانواده‌ی زبان‌های ايرانی در مراحل مختلف سير تاريخی آن‌ها را ارائه کرده است. تلاش او بر اين بوده که کتاب را طوری طراحی کند که بتواند وضعيت کنونی زبان‌های ايرانی و روابط متقابل آن‌ها را از طريق تاريخ آن‌ها شرح و توضيح دهد. کتاب دارای پنج فصل است. فصل اول، مقدمه‌ای است که به مفهوم زبان‌های ايرانی می پردازد. در فصل‌های دوم، سوم و چهارم اطلاعات عمده‌ی مربوط به زبان‌های ايرانی باستان، ايرانی ميانه و ايرانی نو عرضه شده است. فصل پنجم کوششی است برای ترسيم حدود جديد طبقه‌بندی تاريخی – گويش‌شناختی زبان‌های ايرانی. مهم‌ترين آثار مربوط به اين مطلب در پايان کتاب به صورت موضوعی دسته‌بندی شده‌اند.