رویکردهای شعر معاصر عرب

4,500,000 ریال

کتاب «رويکردهای شعر معاصر عرب»  به ابعاد و تقسيم‌بندی های مختلف انسان‌گرايی و آرای فلاسفه و انديشمندان غربی و شرقی پيرامون اين موضوع می پردازد. انسان‌گرايی از جمله موضوعات بحث‌ برانگيز در ادبيات معاصر عرب است و در زمينه‌های مختلف مطرح گرديده، اما تاکنون اتفاق‌نظری در تعريف آن به دست نيامده است. از نظر لغوی، انسان‌گرايی به معنای فرهنگ، نظام ارزشی و آموزش است؛

شايد کامل‌ترين و مناسب‌ترين معنی که برای اين کلمه می توان ذکر کرد، اصالت انسان يا نظام انسان‌مداری و انسان محوری است.