روضه های رضوانی

1,200,000 ریال

کتاب روضه‌های رضوانی که دفتر شعرهای آزاد ابولفضل بيهقی به دست دکتر محمدجعفر ياحقی گرداوری شده است نثر تاريخ فارسی ايران را به صورت شعر به قلم کشيده است.

“تعجبی ندارد؛ از سالها پيش در پی آن بودم که پاره های موزون افتادۀ تاريخ بيهقی را به ذوق خود يکجا فراهم کنم و نشان دهم که ابوالفضل گاه همپای شاعران امروز توانسته است خود را به حوزه شعر آزاد نزديک کند و در زمانه ای که هنوز نثر پارسی حتی به آرايشهای ادبی معمول در شعر سنتی هم نزديک نشده بود، عرصه نو آيينی به روی نثر پارسی بگشايد که تا همين سده اخير ناشناخته بوده است. اين آرزو اينک پس از تصحيح جديد تاريخ بيهقی و بعد از آن که سالها در اين اثر جاودانه مستغرق و از نفحات ادبی و سرشار آن برخوردار بودم، محقق شد و اين دفتر بر اساس آن چاپ از تاريخ بيهقی فراهم آمد.”