روانکاوی و ادبیات

350,000 ریال

دو متن،دو انسان،دو جهان : از بهرام گور تا راوی بوف کور
کتاب، همان گونه که پیش از این اشاره شد و از نام آن نیز برمی آید، حاصل نگاهی است بر دو شاهکار ادب فارسی، یعنی هفت پیکر نظامی و بوف کور هدایت، بازشناسی پیوند میان ساختارهای روایی و زیبایی شناختی این دو متن با ساختار روان بهرام گور و راوی بوف کور.

در انبار موجود نمی باشد