رستم و سهراب

95,000 ریال

کتاب«رستم و سهراب» با مقدمه،تصحيح و تعليقات «دکتر غلامعلی فلاح » نوشته شده است.در ابتدای کتاب، متن داستان “رستم و سهراب “از شاهنامه فردوسی آورده شده، سپس معانی ابيات دشوار به همراه بعضی از واژگان و عبارات فراهم آمده گاه نيز به فنون بديعی برخی اشعار اشارتی شده است .اين کتاب برای درس دو واحدی “رستم و سهراب “در رشته کارشناسی زبان و ادبيات فارسی تدوين شده است .

در انبار موجود نمی باشد