دستور کاربردی متن ادبی

1,900,000 ریال

کتاب «دستور کاربردی متن ادبی» نوشته‌ی دکتر عباسعلی وفايی، با گزينش نمونه‌هايی از نظم و نثر ادبی در حد ضرورت به توصيف زبانی آن‌ها پرداخته شده است و برخی از قواعد حاکم دستوری آن‌ها بيان شده تا دانشجويان علاقه‌مند به ساحت زبان و هم آنانی که نمونه کار توصيفی می طلبند از آن بهره‌مند شوند. تاکنون واکاوی ويژگی های زبانی بيشتر شاعران و نويسندگان که بدان وسيله می توان به مسائل سبکی و هنری آنان رسيد، مغفول مانده است. هر يک از آثار ادبی زبان فارسی خود ظرفيت آن را دارد که کتاب‌هايی ويژه در خصوص مسائل زبانی آن‌ها نگاشته شود و تحولات و تغييرات آن‌ها که خود مولد سبک‌اند، نموده آيد.