دستور مفصل امروز

6,500,000 ریال

کتاب «دستور مفصل امروز» نوشته خسرو فرشيدورد شامل پژوهش‌های تازه‌ای درباره آواشناسی و صرف و نحو فارسی معاصر و مقايسه آن با قواعد دستوری است.

اين کتاب طبق اصول زبان‌شناسی جديد تاليف شده و دارای مطالب تازه و اصطلاحات مناسب است.تعريف‌های آن نسبتا کوتاه و جامع و مانع و مبتنی بر روش علمی تحقيق است.

دستور مفصل و به بيان بهتر دستور مادر است. رابطه دستور علمی و تعليمی بيان شده، از شيوه‌های نادرست مانند سره‌نويسی پرهيز شده است و از شيوه‌های پسنديده‌ی سنتی ،بهترين منابع فارسی و خارجی بهره‌گيری شده است.به زبانی ساده و برای فوائد عملی نوشته شده و در خدمت املا ، درست‌نويسی،نقد ادبی ،ترجمه ، زبان معيار ،لغت‌سازی و… قرار گرفته است.