دستور مختصر امروز

2,500,000 ریال

کتاب «دستور مختصر امروز» شامل پژوهش‌های تازه‌ای درباره‌ی آواشناسی، صرف و نحو فارسی معاصر و مقايسه‌ی آن با قواعد دستوری انگليسی، فرانسه و عربی با اشاراتی به فارسی قديم و زبان محاوره است.

اين کتاب دارای ويژگي‌هايی از جمله: نگارش طبق اصول زبان‌شناسی جديد، دارای مطالب تازه و اصطلاحات مناسب، تعريف‌های کوتاه و مختصر، مبتنی بر روش علمی تحقيق، بيان رابطه‌ی دستور علمی و تعليمی، پرهيز از شيوه‌های نادرست مانند سره‌نويسی، بهره‌گيری از بهترين ماخذهای فارسی و خارجی و نگارش برای فوائد عملی همچون املا، درست‌نويسی، نقد ادبی، ترجمه، زبان معيار و لغت‌سازی است.