دستور تطبیقی

1,900,000 ریال

کتاب «دستور تطبيقی» نوشته ی دکتر عباسعلی  وفايی به تطبيق واحدهای زبانی، آوايی و قواعد صرفی و نحوی زبان فارسی و عربی می پردازد و کوششی است در بازنمايی اختلافات و اشتراکات صرفی و نحوی زبان فارسی و عربی.
تاثير و تاثر زبان‌ها از يکديگر به ويژه در حوزه‌ی صرفی، امری بديهی است. روابط تاريخي و تسلط سياسی و فکری ملت‌ها سهم تاثير و تاثر زبانی را بيشتر می کند. تاثير زبان فارسی بر عربی در دوره‌ی پيش از اسلام و تاثر زبان فارسی از عربی بعد از اسلام، نمونه‌ای از همين مناسبات است. نزول قرآن کريم به زبان عربی و ميراث گران‌سنگ احاديث نبوی (ص) و امامان دين (س) به اين زبان و علاقه‌ی قلبی و تاريخی ايرانيان به اين دو ثقل عزيز ارتباط فارسی و عربی را خاص‌تر ساخته است.