درآمدی بر ادبیات‌شناسی

2,500,000 ریال

راهنمای اصول آموزش و پژوهش در ادبیات فارسی

ویراست دوم

ویراست دوم کتاب  ” درآمدی بر ادبیات‌شناسی” با چاپ اول آن (پژوهشگاه علوم انسانی، 1396) تفاوت‌های چشمگیری دارد.بسیاری از موضوعات از نو تحریریافته و یک‌صد و بیست صفحه بر ویراست نخست افزوده شده است.کل فصل سوم در آموزش ادبیات و نیز پیوند ادبیات و مطالعات ادبی با برخی رشته‌های علوم انسانی در فصل ششم از این افزوده‌هاست.فصل‌ها جابجا شده تا ساختار کتاب انسجام بهتری به خود بگیرد.ویراست دوم تاکید ویژه‌ای دارد بر تعریف و تبیین مفاهیم کلیدی ادبیات‌شناسی مانند ادب،ادبیات و به‌ویژه ادبیت ( به عنوان سازۀ کانونی در مطالعات ادبی)، فرم، ساختار و مانند آن.

در پایان برخی بخش‌ها منابعی برای مطالعۀ خوانندگان معرفی شده است.هدف کتاب بازنمایی یک چارچوب روشن و مشخص از سازمان دانش ادبیات‌شناسی در دانشگاه است.

فرض بر این است که دانشجویان و پژوهشگران رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ، نقشۀ راهنمای رشتۀ تخصصی خود را در اختیار داشته باشند و ماهیت و جایگاه کنش‌های ادبی خود را بر اساس این کتاب مشخص کنند.