خانلری و نقد ادبی

1,100,000 ریال

کتاب خانلری و نقد ادبی نوشته ی ايرج پارسی نژاد است که دربخشی از متن کتاب می خوانيد: ايرج پارسی نژاد در اين کتاب ميراث گران‌بهای پرويز ناتل خانلری در حوزه زبان و ادبيات فارسی و نقد ادبی ايران را شناسايی و بررسی می کند. در بازنگری آراء انتقادی خانلری در ادبيات درمی يابيم باآنکه بيش از شصت سال از زمان بسياری از مقاله‌های او می گذرد اما نظريات پيشرو و عالمانه‌اش همچنان اصالت و تازگی خود را حفظ کرده است.

در انبار موجود نمی باشد