حدیقه الحقیقه

18,500,000 ریال

دوره دو جلدی

از سال‌ها پیش به مناسبتی توجه مصححان کتاب حاضر به موضوع تصحیح تازه‌ای از حدیقه سنائی جلب شده بود.

مشکلات متن مدرس و دشواری‌های موجود در متن آن چاپ و تاکید خود وی بر ضرورت تجدیدنظر در آن از یک طرف و پیدا شدن نسخه‌های کهنی که دبروین معرفی کرده بود و نشر چاپ منقح متن پنج هزار بیتی و مختصر حدیقه از طرف دیگر،می‌توانست سلسله جنبان این مهم باشد.

نسخه عکسی چاپ کابل را در شادروران غلامحسین یوسفی در سال 1356 ش. که برای شرکت در کنگره سنائی به افغانستان رفته بود،از کابل آورده و از چند سال پیش در اختیار مصححان کتاب حاضر بود.

دو نسخه زیر هم در این فاصله شناسایی شده بود که قبلا در حیز آگاهی شادروان مدرس نبوده و بنابراین در چاپ وی،از آن استفاده نشده است:

  • نسخه خطی کتابخانه جان رایلندز منچستر با تاریخ آخر شوال 681 هـ.
  • نسخه خطی کتابخانه دانشگاه هایدلبرگ با تاریخ 687 هـ.

سرانجام با دستیابی به لوح فشرده چند نسخه از نسخ اهدایی آقای دبروین به انشگاه لیدن،به پایمردی و راهنمایی خود ایشان،کار تصحیح حدیقه‌الحقیقه آغاز شد.

اینک تصحیح جدید متن ده هزار و هشتصد بیتی حدیقه سنائی براسا نسخه منچستر که کهن‌ترین نسخه متن تفصیلی حدیقه است.با مقایسه با پنج نسخه کهن دیگر و ضبط‌ها و تفاوت‌های ویژه با چاپ‌های قبلی و شرح و تعلیقات و فهارس،به محضر ارباب فضل عرضه می‌شود.

 

در انبار موجود نمی باشد