جریان شناسی شعر معاصر

3,000,000 ریال

کتاب «جريان شناسی شعر معاصر» تلاشی است براي بررسی جريان‌های شعر معاصر از نيما تا روزگار ما. مطالعه‌ی گذرای شعر فارسی و علل رويکرد شاعران ايرانی به شعر نو، نشان می دهد که آزادی و وطن و مشکلاتی که در آن روزگار بر کشور ايران حاکم بود، يکی از مهم‌ترين و موثرترين دلايل برای ورود به شعر نو بود. روشنفکران، آزادی خواهان، مبارزان و تجددطلبان ابعاد گوناگون هويت ملی را بر اساس موقعيت و تفکر خود درک می کردند و در سخنرانی های خود که سهم زيادی در بيداری فکری ايرانيان داشت، بنيان می کردند. پس از آن که شعر نو به صورت بنيادی به وسيله‌ی نيما يوشيج پايه‌گذاری شد، تا روزگار ما جريان‌های شعری متعددی به وجود آمده و هر يک از اين جريان‌ها، سهمی در بيان ابعادی از ادبيات ملی ايرانی داشته‌اند.