جامعه شناسی ادبیات داستانی

35,000 ریال

کتاب جامعه‌شناسی ادبيات داستانی (رمان و واقعيت اجتماعی) نوشته‌ی “ميشل زرافا” است که ترجمه‌ی آن را “نسرين پروينی ” بر عهده داشته است.در بخشی از متن اين کتاب می خوانيم: رمان ،ديگر به‌جای آنکه اثری تخيلی محسوب شود انعکاسی است از واقعيت، زيرا جوهر و کيفيت ضروری آن در رابطه‌ی ميان واقعيت و تخيل نهفته است.در اين کتاب “ميشل زرافا” هنگام بررسی نظريه ادبی و اجتماعی به تفکر درباره‌ی ارتباط ميان رمان از منظر توصيف بينش نويسنده از جامعه،و رمان از منظر يک اثر هنری ذهنی می پردازد. او با طرح مثال‌هايی از طيف کامل ادبيات غرب از “سروانتس” تا “رب گريه”، نشان می دهد که رمان در عين آن‌که از منطق زيباشناختی لاينفک و ذاتی خود برخوردار است،منطق آن هميشه موافق با منطق جامعه است.

در انبار موجود نمی باشد