تشنه طوفان

23,000 ریال

کتاب «تشنه طوفان» نام مجموعه‌ی شعری از فريدون مشيری شاعر معاصر است که در سال 1334 سروده شده است.
فريدون مشيري (1379 – 1305) سرودن شعر را از نوجوانی و تقريبا از پانزده سالگی آغاز کرد. اولين مجموعه‌ی شعرش با نام «تشنه‌ي توفان» در 28 سالگی او با مقدمه‌ی محمدحسين شهريار و علي دشتی در 1334 به چاپ رسيد. عبدالحسين زرين‌کوب در باره‌ی شعر مشيری می نويسد: «در طی سال‌ها شاعری، فريدون از ميان هزاران فراز و نشيب روز، از ميان هزاران شور و هيجان و رنج و درد هر روزينه آن چه را به روز تعلق دارد، به دست روزگاران می سپارد و به قلمرو افسانه‌های قرون روانه می کند. چهل سالی – بيش و کم – هست که او با همين زبان بی پيرايه‌ی خويش، واژه واژه با همزبانان خويش همدلی دارد. زبانی خوش‌آهنگ، گرم و دلنواز. خالی از پيچ و خم‌های بيان اديبانه‌ی شاعران دانشگاه‌پرورد و در همان حال خالي از تاثير ترجمه‌های شتاب‌آميز شعرهای آزمايشی نوراهان غرب.»

در انبار موجود نمی باشد