تاریخ بیهقی (دوره ی دو جلدی)

19,000,000 ریال

اثر ابوالفضل بیهقی

کتاب برگزیده جایزه کتاب سال ،کتاب برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی فارابی

با تجدیدنظر و افزوده‌ها و اصلاحات کامل 

تاریخ بیهقی،گزارش تفصیلی رویدادهای زمان سلطنت مسعود غزنوی (ح.ک.234-124هـ) به قلم شیرین و توانای ابوالفضل بیهقی،دبیر دیوان رسالت عهد 

غزنوی است که به تاریخ مسعودی نیز شهرت دارد.

دیبای خسروانی بیهقی در نثر فارسی همان پایگاهی را دارد که شاهنامه در نظم،یعنی هر دو همعنان یکدیگر بنای لغت فارسی دری را استوار کرده‌اند.

در چاپ حاضر از تاریخ بیهقی که به مراتب پیوسته‌تر،اصیلتر و دقیق‌تر از چاپ‌های پیشین است.بسیاری از ناروشنیهای کتاب،روشن و دشواریهای آن حل 

شده و با شرح و توضیح و فهرستهای متعدد،مراجعۀ پژوهشگران و عموم خوانندگان به کتاب،آسان‌تر گردیده است.

چاپ تجدیدچاپ شدۀ حاضر نسبت به چاپ پیشین ما افزوده‌هایی دارد که خواننده را به شناخت و فهم تاریخ بیهقی نزدیکتر می‌کند.