تاریخ بدن در ادبیات

4,000,000 ریال

بدن،سطحی است که رخدادها بر آن نقش می‌بندند؛مسئله‌ای اساسی و کلی که پیرامون آن ده‌ها و صدها امر جزئی دیگر شکل گرفته است.

شاید هیچ پدیده دیگری را نتوان یافت که به اندازه بدن،سطح و عمق زندگی آدمی را اشغال کرده باشد.بدن همه‌جا حضور دارد.از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل الهیاتی گرفته تا موضوعات خیلی ساده و معمولی.

جهان از طریق بدنی نمادپردازی و معنادار می‌شود که منبع همه فعالیت‌های آفرینش گرانه ماست اما از شدت پیدایی به چشم نمی‌آید.پدیده‌ای با این همه امکان بالقوه معناسازی،قابلیت آن را دارد که خود موضوع یک “تاریخ” قرار گیرد.”تاریخ بدن در ادبیات”.تماشا و تحلیل بازنمایی بدن در ژانرهای مختلف است.

مقصود ما از “ادبیات”،مجموعه نوشتارهاست،نه فقط آثاری که وجه هنری در آن‌ها غلبه دارد.

‌تحقیق حاضر،که برآیند پژوهشی گروهی و بینارشته‌ای است،ادعایی ندارد جز اینکه راهی را پیش روی محققان می‌گشاید که تا سال‌ها می‌توان در آن طی طریق کرد و از دیدن مناظر دلکش آن بهره برد.

“تاریخ بدن” به طورکلی و “تاریخ بدن در ادبیات” به طور خاص،دامنه‌ای بسیار گسترده دارد.ما امیدواریم به همت عالی پژوهشگران چنین تاریخی با همه ابعاد متنوع و گسترده‌ای که دارد نوشته شود؛تاریخی که “گذشته” را پیش‌روی ما قرار دهد تا “حال” خویش را بهتر بشناسیم و “آینده” را زیباتر و باشکوه‌تر بسازیم.به امید آن روز.