بوطیقای کلاسیک

3,000,000 ریال

کتاب «بوطيقای کلاسيک: بررسی تحليلی – انتقادی نظريه‌ی شعر در منابع فلسفی » نوشته‌ی سيدمهدی زرقانی است که در يازده فصل نوشته شده است.

عناوين فصل ها عبارتند از: رويکردهای چهارگانه؛ محاکات، جوهره‌ی شعر؛ تخييل، فرآيند قوام‌بخش؛ موسيقی، رکن دوم؛ زبان مجازی، شناسنامه‌ی شعر؛ شعر، الهام يا صناعت؟؛ نسبت شعر با صدق و کذب؛ کارکردهای مدنی شعر؛ ساختار قصيده نماينده‌ی شعر رسمی کلاسيک؛ ژانرهای يونانی در منابع اسلامی؛ و بوطيقا در بوته‌ی نقد.
در مقدمه کتاب می خوانيم:«مبانی نظری شعر کلاسيک فارسی چيست؟ بدون روشن شدن آن مبانی نمی توان درباره‌ی شاعرانی مثل رودکی، فردوسی، منوچهری، فرخی، انوری، امير معزی و ساير چهره‌های شاخص آن روزگاران اظهارنظر علمی کرد. رويکردهای جديد و اصالت دادن به شيوه‌های «مخاطب – محور» را نمی توان ناديده گرفت يا انکار کرد اما اگر بخواهيم به ذهنيت شاعرانه‌ی کلاسيک‌ها پی ببريم، استخراج مبانی نظری بوطيقای کلاسيک گام نخست است. اين نوشتار بيش و پيش از هر چيز، گزارش مکتوبی است از جستجو برای يافتن آن مبانی نظری مذکور از خلال منابع فلسفی و ادبی.»