بهار و نقد ادبی

1,100,000 ریال

کتاب «بهار و نقد ادبی» به قلم ايرج پارسی نژاد به بررسی نظرات محمد تقی بهار در ادبيات فارسی می پردازد.محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا) گذشته از شاعری در حوزه‌ی تحقيق و نقد ادبی جديد ايران سهمی مهم دارد. آراء انتقادی او درباره‌ی شعر و نثر فارسی از آن جا که از افراط منتقدان پيش و پس از خود، در جهت‌گيری کهنه و نو، دور مانده شايد محافظه‌کارانه به نظر آيد، با اين همه از واقع‌بينی بر کنار نيست.نظريات انتقادی بهار در ادبيات به علت وابستگی به سنت‌ها و باورهای گذشته از يک سو و گرايش‌های تجددخواهانه‌ی حاصل از نهضت مشروطه‌ی ايران و آشنايی با مفاهيم جديد مدنيت غربی از سوی ديگر ميان سنت و تجدد در نوسان است و از اين روست که او به تجدد ادبی آرام و معتدل باور دارد. از سهم بزرگ بهار در تاريخ نقد شعر و نثر و تحقيقات ادبی ايران، با همه‌ی ضعف و قوت آن، در اين کتاب تحليلی انتقادی شده و ميراث ارجمند آن اديب سخنور مورد بررسی دقيق قرار گرفته است.

در انبار موجود نمی باشد