بنگاله در قند پارسی

4,500,000 ریال

کتاب «بنگاله در قند پارسی» مجموعه گفتارهايی در روابط فرهنگی ايران و هند است که توسط دکتر فتح الله مجتبايی و شهريار شاهين دژی نوشته شده است. آنچه در اين کتاب از نظر خوانندگان می گذرد مجموعه‌ای است برگزيده از گفتارهايی که در طول چهل و چند سال گذشته در مجلات و جشن‌نامه‌ها و يادنامه‌ها و دايره المعارف‌ها درباره داد و ستدهای فرهنگی ايران و هند به چاپ رسيده است.

اين گفتارها طيف وسيعی از موضوعات مربوط به اين عرصه را از کلياتی در باب تاريخ و چگونگی اين روابط تا شرح احوال و افکار چند تن از کسانی که در اين جريان دخيل و موثر بوده اند و سير و تحول بعضی از عناصر مرزی هندی در ادبيات فارسی را در برمی گيرد و چون بيشتر گفتارها در انتقال عناصر فرهنگی از هند به ايران بوده است، عنوان « بنگاله در قند پارسی» برای آن برگزيده شده است.