بلاغت تصویر

3,500,000 ریال

 

کتاب «بلاغت تصوير» نوشته محمود فتوحی است.

نويسنده در اين کتاب کوشيده فن تصويرگری در سبک‌های شعری طرح و تفاوت مبانی و اصول آن‌ها آشکارتر شود.

براي کسب اين هدف، بحث بر مدار سبک‌های شعری فارسی و مطابقه‌ی آن‌ها با مکتب‌های ادبی اروپايی می گردد. در هر بخش پس از بحث درباره‌ی مبانی سبک شعری از ماهيت تصوير در آن سبک، کارکرد تصوير و مبانی معرفتی آن و نيز جايگاه آن در بافت شعر سخن گفته‌ شده و مفهوم برخی اصطلاحات بلاغی با تکيه بر ديدگاه‌های موجود روشن‌تر شده است. در خلال مباحث کتاب به روشنی درمی يابيم که مبانی معرفتی و زيبايی شناسی تصوير در هر سبک از اساس با ديگر سبک‌ها متفاوت است. مراد از مبانی معرفتی، فلسفه‌ی هستی شناسی و شيوه‌ی نگرش به جهان و اشيا و روش تخيل است. مسلما نوع جهان‌نگری در هر يک از سبک‌های هنری، شيوه‌ی نگاه هنرمند به جهان و اشيا و نيز روش خلاقيت و تخيل و تصويرگری او را شکل می دهد.